...

Turizm Fakültesi

NEVŞEHİRHACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ İŞ YERİ EĞİTİMİ

(STAJ)  YÖNERGESİ

 

Amaç

 

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim öğretim gören öğrenciler için eğitim öğretimin bir parçası olarak işyeri eğitiminin esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2. Bu Yönerge, Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim öğretim gören bütün öğrencilere uygulanır.

 

Dayanak

 

Madde 3. Bu İşyeri Eğitimi Yönergesi 18 Temmuz 2012 tarih ve 28357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bu Yönergede yer almayan konularda Nevşehir Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır

Tanımlar

 

Madde 4. Bu Yönergede geçen;

Fakülte: Turizm Fakültesini,

Dekan: Turizm Fakültesi Dekanını,

Bölümler: Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümlerini,

Bölüm Başkanı:  Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi bölümlerine atanmış bölüm başkanlarını,

İşyeri Eğitimi Yönergesi: Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi İşyeri Eğitimi  Yönergesini,

Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu: Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesinde her bölüm için oluşturulan işyeri eğitimi komisyonunu ifade eder.

 

 

İşyeri Eğitimi Zorunluluğu

 

Madde 5. Kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri uygulayabilmeleri ve iş tecrübesi kazanabilmeleri için Turizm Fakültesinde eğitim öğretim gören bütün öğrencilerin işyeri eğitimi yapmaları zorunludur. Her öğrenci, mezun olabilmek için bu Yönerge hükümleri uyarınca yapması gereken işyeri eğitimlerini başarı ile tamamlamak zorundadır.

 

Madde 6. Fakültede bulunan her bölümün sekizinci yarıyıldaki ders planında belirtilen, İşyeri Eğitimi adlı dersten başarılı olabilmeleri için, öğrencilerin işyeri eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.  Fakülte ders planındaki herhangi bir derse ilişkin uygulamalar ve yapılan seminer çalışmaları işyeri eğitimi olarak kabul edilmez. İşyeri eğitimi, birinci sınıfın sonundan itibaren eğitim-öğretim dönemi dışında ve yaz tatillerinde yapılır. Ancak derslere devam zorunluluğu olmayan ve dört yılını tamamlamış öğrenciler, işyeri eğitimi komisyonunun onayı ile eğitim öğretim dönemlerinde de işyeri eğitimlerini yapabilirler.

 

İşyeri Eğitimi Süresi ve Yerleri

 

Madde 7. İşyeri eğitimi süresi ve yerleri, Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için bu maddenin (a) bendinde, Turizm Rehberliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için (b) bendinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için (c) bendinde, Rekreasyon Yönetimi Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için (d) bendinde belirtildiği gibidir.

 

(a) Turizm İşletmeciliği Bölümü için işyeri eğitimi süresi 90 iş günüdür. Öğrenciler, aşağıda

belirtilen kuruluşların herhangi birinde işyeri eğitimlerini tamamlayabilirler:

 

(a1) Turizm İşletmesi belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller, butik oteller, tatil köyleri ve moteller,

(a2) Seyahat acenteleri (yalnızca A ve B grubu),

(a3) Ulusal ve uluslararası hava yolu işletmeleri,

(a4) Turizm İşletmesi belgeli yiyecek- içecek işletmeleri,

(a5) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri.

(b) Turizm Rehberliği Bölümü için işyeri eğitimi süresi 90 iş günüdür. Turizm Rehberliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler 90 günlük işyeri eğitimi süresinin en az 45 gününü zorunlu olarak A ve B grubu seyahat acentelerinde tamamlamak zorundadırlar;  diğer 45 gününü ise aşağıda belirtilen kuruluşların herhangi birinde tamamlayabilirler:

(b1) A ve B grubu seyahat acenteleri

(b2) Ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri,

(b3) Kapalı veya açık müzeler ve ören yerleri,

 (b4) Turizm İşletmesi belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller, butik oteller, tatil köyleri ve moteller

(b5) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer kamu kuruluşları ve hediyelik ve hatıra eşya satış mağazaları,

(c)  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için işyeri eğitimi süresi 90 iş günüdür. Öğrenciler, aşağıda belirtilen kuruluşların herhangi birinde işyeri eğitimlerini tamamlayabilirler:

(c1) Turizm İşletmesi belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin, butik otellerin, tatil köylerinin ve  motellerin mutfak bölümleri,

(c2) Ulusal ve uluslararası yolcu gemilerinin mutfak bölümleri,

(c3) Turizm İşletmesi belgeli yiyecek- içecek işletmelerinin mutfak bölümleri,

(c4) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer endüstriyel mutfaklar.

(d) Rekreasyon Yönetimi Bölümü için işyeri eğitimi süresi 90 iş günüdür. Öğrenciler, aşağıda belirtilen kuruluşlardan herhangi birinde işyeri eğitimlerini tamamlayabilirler;

(d1) Turizm İşletmesi belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller, butik oteller, tatil köyleri ve moteller,

(d2) Valilikler bünyesinde hizmet veren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri,

(d3) Yerel yönetim birimleri olan Belediyeler bünyesinde hizmet veren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı veya Park ve Bahçeler Müdürlükleri,

(d4) Devlet veya vakıf üniversitelerinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları,

(d5) Turizm sektörünün gelişiminde rol oynayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve dernekler,

(d6) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlükleri,

(d7)  Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer kuruluşlar.

Madde 8. Öğrenciler, işyeri eğitimini tamamlayacakları kuruluşları kendileri bulmak zorundadır. İşyeri eğitimini tamamlayacağı kuruluşu kararlaştıran öğrenci ilgili kuruluşun adresini bir dilekçe ve fotoğraf ile Fakülte Dekanlığına bildirir. Fakülte Dekanlığı İşyeri Eğitimi Değerlendirme Belgesini ilgili kuruluşa gönderir. İşyeri eğitimi bitiminde ilgili kuruluşun sorumlusu İşyeri Eğitimi Değerlendirme Belgesini doldurur, onaylar ve Fakülte Dekanlığına postayla gönderir

 

Madde 9. Üç günden fazla rapor ve izinler işyeri eğitimi süresine dâhil edilmez.

 

İşyeri Eğitimi Komisyonu ve İşyeri Eğitiminin Değerlendirilmesi

 

Madde 10. İşyeri Eğitimi Komisyonu Fakülte Dekanlığının her bir bölüm için görevlendireceği en az üç öğretim elemanından oluşur. İşyeri eğitiminin değerlendirmesini bu komisyon yapar. İşyeri eğitimini tamamlayan öğrenciler sekizinci yarıyıldaki İşyeri Eğitimi dersinden başarılı sayılırlar.

 

 

Madde 11. Genel Sağlık Sigortasının 5. maddesi ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda yapılan değişiklik (17/4/2008-5754/3 md) gereğince, yükseköğrenimleri sırasında yurt içinde zorunlu işyeri eğitimine tabi tutulan öğrencilerin, “İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI” primlerinin işyeri eğitimi süresince öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir. İşyeri eğitimine başlayacak öğrencilerin, kendisi ve işyeri eğitimi yapacağı kuruluş ile ilgili bilgileri içeren bir dilekçeyi işyeri eğitimine başlamadan bir hafta önce Fakülte Dekanlığına vermesi gerekmektedir. Sigorta yaptırılan öğrencilerle ilgili sigorta primleri üniversitemizce ödeneceğinden, uygulamanın öğrencilere veya işyeri eğitiminin yapıldığı kuruluşa getireceği maddi bir yük bulunmamaktadır. Yasanın emredici hükmüne rağmen Fakülte Dekanlığına bilgi vermeden “SİGORTASIZ” olarak işyeri eğitimine başlayanların sorumluluğu, öncelikle işyeri eğitimi yaptıkları kuruluş ile öğrencilere aittir.  Öğrenciler işyeri eğitimi bitiş tarihini bir dilekçe ile işyeri eğitiminin bitiş tarihinden bir hafta önce Fakülte Dekanlığına bildirmek zorundadır. İşyeri eğitimini yurt dışında yapan öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanamaz; ancak gerekli koşulları sağladığı takdirde yurtdışındaki işyeri eğitimleri geçerli sayılabilir.

 

İşyeri Eğitiminin Denetlenmesi

 

Madde 12. Fakülte Dekanlığının görevlendireceği öğretim elemanları, işyeri eğitiminde bulunan öğrencileri denetleyebilirler.

           

İşyeri Eğitimi ve Mezuniyet

 

Madde 13. Yatay ve dikey geçiş yoluyla Fakülteye geçiş yapan öğrenciler, bu yönergeye uygun biçimde işyeri eğitimini tamamladıklarını belgelemek zorundadırlar.

 

Madde 14. İşyeri eğitimini başarıyla tamamlamamış öğrenciye çıkış belgesi veya diploma verilmez.

 

Madde 15. İşyeri eğitimini tamamlamayan öğrenciler kayıt yenilemek zorundadır.

 

Yürürlük

 

Madde 16. Bu Yönerge Nevşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 17. Bu Yönerge hükümlerini Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı yürütür.